Saturday, January 30, 2016

ದಪ್ಪ  ಕೊಕ್ಕಿನ ಹಕ್ಕಿಯ ದಾಂಪತ್ಯ ನಿಷ್ಥೆ .... 
ಅಪರೂಪದ ಹಾಗೂ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಜೀವಸ೦ಕುಲದಲ್ಲೂ ಕ೦ಡುಬರದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ದಾ೦ಪತ್ಯ ಮ೦ಗಟ್ಟೆಯದು. ತನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಜೋಡಿಯಾಗುವ ಮ೦ಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಸ೦ಗಾತಿ ತೀರಿಹೋದರೆ ಇನ್ನೊ೦ದು ಕೂಡ ಜೀವ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ೦ಶ ಇದು ಸ೦ತಾನೋತ³ತ್ತಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿಬಿಡುವ ವಿದ್ರಾವಕ ಕಥಾನಕ.
ಈ ಪಕ್ಷಿ ಕಾಡು ತೊರೆದರೆ ಅಥವಾ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ೦ತೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣದಾದರೆ ಆ ಕಾಡಿಗೆ ನೈಸಗಿ೯ಕ ಕೇಡು ಕಾದಿದೆ ಎ೦ದೇ ಅಥೆç೯ಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಡೊ೦ದರ ವåèಲ್ಯಮಾಪನ ನಡೆಯುವುದೇ ಈ ಪಕ್ಷಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸ೦ತಾನೋತ³ತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ ಎ೦ಬುದರ ಮೇಲೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿ೦ತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಈ ಹಕ್ಕಿ ಸುಲಭಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸ೦ತಾನೋತ³ತ್ತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯಾವ ಪಕ್ಷಿ ಪರಿಣತರಿಗೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ, ಕನಾ೯ಟಕದ ಅಣಶಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಇವು ವಾಸವಾಗಿರುವುದು ದಾಖಲೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಳಿ ಅರಣ್ಯಪ್ರದೇಶ ಅತ್ಯ೦ತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎ೦ದೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಪೂರಕವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಮ೦ಗಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಹಾನ್‍೯ ಬಿಲ್. 
     ಪಕ್ಷಿಪ್ರಭೇದದಲ್ಲಿ ವಿಭೀನ್ನ ಎ೦ದೇ ಗುರುತಿಸಲಾಗುವ ಮ೦ಗಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವಿರುವುದು ಮೂಗಿನ ಮೇಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊ೦ಬಿನಿ೦ದಾಗಿ. ಅದು ತೀವ್ರತರವಾದ ಆಥ೯ರೈಟಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮದ್ದಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿ೦ದ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ಬೇಟೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 2004ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿರುವ ಪಕ್ಷಿಸ೦ಕುಲದಲ್ಲಿ ಮ೦ಗಟ್ಟೆ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಳಿ ಹುಲಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು ಆರು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮ೦ಗಟ್ಟೆಗಳು ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು 2010ರಲ್ಲಿ ಕನಾ೯ಟಕ ಸಕಾ೯ರ ಈ ವಲಯವನ್ನು ಮ೦ಗಟ್ಟೆ ಸ೦ರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯ ವಲಯ ಎ೦ದು ಗುರುತಿಸಿ ರಕ್ಷಣಾಕಾಯ೯ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒ೦ದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮುತುವಜಿ೯ ವಹಿಸಲು ಕಾರಣ ಮ೦ಗಟ್ಟೆ ಎನ್ನುವ ಈ ದಪ್ಪ ಕೊಕ್ಕಿನ ಹಕ್ಕಿಯ ದಾ೦ಪತ್ಯ. ಅದು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಜೀವ ಸ೦ಕುಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕ೦ಡುಬರದ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ದಾ೦ಪತ್ಯ. (ಮೂರು ಬಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಇದರ ಪೊಟರೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ.) 
    ಬರಲಿರುವ ಮಾಚ್‍೯ನಿ೦ದ ಜೂನ್ ತಿ೦ಗಳವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಮ೦ಗಟ್ಟೆ ಕುಟು೦ಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೋಡಿಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿವಷ೯ ಕಾಳಿ ಹುಲಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮರಿಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸೇಪ೯ಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಗೂಡಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿ ವಷ೯ ಮರಣಿಸುತ್ತಿರುವ, ಹೊರಗೆ ಜೋಡಿಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಡುವ ಮ೦ಗಟ್ಟೆಗಳ ಸ೦ಖ್ಯೆ ಇನ್ನೂರರ ಆಸುಪಾಸು. ಪ್ರತಿ ಜನವರಿಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 60 ಅಡಿಗೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನೀಳಮರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪೊಟರೆಯನ್ನು ಕೊರೆದು ಜೋಡಿಗಳು ಗೂಡನ್ನು ನಿಮಿ೯ಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ೦ದ ಸುಮಾರು ಮೂರು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಗೂಡು, ನದಿತೀರ, ನಿಮಾ೯ನುಷ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸರಸ ಸಲ್ಲಾಪ ಮುಗಿಸಿ ಇನ್ನೇನು ಹೆಣ್ಣು, ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವ ಸಮಯ ಬರುತ್ತಿದ್ದ೦ತೆ ಗೂಡಿನೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊ೦ಡು ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ನಿದಿ೯ಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅ೦ದರೆ ಸಲ್ಲಾಪೋತ್ತರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಗಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆಯ ಕೊ೦ಬಿನಿ೦ದ ದಪ್ಪ ಮೇಣ ಒಸರಲಾರ೦ಭೀಸುತ್ತದೆ. ಬ೦ಧಿಯಾಗುವ ಹೆಣ್ಣು 
     ಈ ಮೇಣ ಮತ್ತು ಪೊಟರೆಯ ಒಳಗಡೆಯ ಮರದ ಹುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಲ೦ಬಾಕಾರವಾಗಿ ಪರಿವತಿ೯ಸಿ ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಗ೦ಡಿನ ಕೊಕ್ಕು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ೦ತೆ ರ೦ಧ್ರ ಉಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಳಗಿರುವ ಹೆಣ್ಣು ಗೂಡಿನ ತಳಭಾಗ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದರೊ೦ದಿಗೆ ಸ೦ಪೂಣ೯ ಬ೦ಧಿಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಹೊರಗಿದ್ದ ಗ೦ಡು ಹಕ್ಕಿಗೆ, ಹೆಣ್ಣು ತಾನೀಗ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವ ಸ೦ದೇಶ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ೦ತೆ ಹೊರ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತನ್ನ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಿಕೊ೦ಡು ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ. 
    ಇದಾದ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರನೆಯ ದಿನ ಹೆಣ್ಣು ಒ೦ದರಿ೦ದ ಎರಡು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನಿಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೂರರಿ೦ದ ಐದು ಮೊಟ್ಟೆ ಇರಿಸುತ್ತದಲ್ಲದೆ, ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮರಿಯಾಗಿ ಹೊರಬ೦ದ ದಾಖಲೆಗಳೂ ಇವೆ. ಒಳಗಿದ್ದ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಹೊರಗಿನಿ೦ದ ದಿನಕ್ಕೆ ಎ೦ಟರಿ೦ದ ಹತ್ತು ಬಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಕ್ಕಿನ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಸುತ್ತ, ತನ್ನ ಕತ೯ವ್ಯ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ ಗ೦ಡು. ಹೆಣ್ಣು ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ದಿನ ಕಾವು ಕೊಟ್ಟು ಮರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ೦ತೆ ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆಯ ವಿಧ ಮತ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಗ೦ಡು ಈಗ ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಹದಿನಾರು ಬಾರಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಹಣ್ಣು, ಚೂಗರು ಸೇರಿದ೦ತೆ ಅಗತ್ಯದ ಅಹಾರ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪೊಟರೆಯಲ್ಲಿ ಮೆತ್ತೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಮ್ಯೆಯ ಗರಿಗಳನ್ನು ಉದುರಿಸುತ್ತ, ರೆಕ್ಕೆಪುಕ್ಕ ಕಳಚಿಕೊ೦ಡು, ಆಹಾರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊ೦ಡು, ದೇಹ ಗಾತ್ರವನ್ನೂ ಕುಗ್ಗಿಸಿಕೊ೦ಡು ಮರಿಗಳ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತ ಹೆಣ್ಣು ತೀರ ಇನ್ನೇನು ತೀರಿಬಿಡುತ್ತದೆನ್ನುವ ಹ೦ತ ತಲುಪಿರುವಾಗ ಮರಿಗಳು ಹೊರ ಪ್ರಪ೦ಚಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ತಯಾರಾಗುತ್ತವೆ.  
  ಹೊರಗಿನಿ೦ದ ಸ೦ದೇಶ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಗ೦ಡು ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಕೊರೆದು ಅವುಗಳನ್ನು ಒ೦ದೊ೦ದಾಗಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಆಹಾರ, ಭದ್ರತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಸ೦ಪೂಣ೯ ಕೌಟು೦ಬಿಕ ಪರಿಸರ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಎರಡೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಚಿಗಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುನಜ೯ನ್ಮ ಪಡೆದ೦ತೆ ಪೊಟರೆಯಿ೦ದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಗು೦ಪಾಗಿ ಸ೦ಸಾರ ಸಾಗಿಸುವ ಮ೦ಗಟ್ಟೆ ಜೋಡಿ, ವಷ೯ದವರೆಗೆ ಮರಿಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತ, ಮತ್ತೆ ಹಳೆಯ ಪೊಟರೆ ಹುಡುಕಿ ಬರುತ್ತವೆ.
 
ದಾ೦ಪತ್ಯನಿಷೆ 
ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನಿಮಿ೯ತ ಪೊಟರೆ ಸ೦ಪೂಣ೯ ನಾಶವಾಗುವವರೆಗೂ ಅಲ್ಲೇ ಸ೦ತಾನೋತ³ತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮ೦ಗಟ್ಟೆ ಜೀವಿತಾವ˜ಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 6ರಿ೦ದ 14 ಬಾರಿಯವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಪುನರಾವತಿ೯ಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಆವತ೯ನೆಯಲ್ಲೂ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಜೋಡಿ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದಾರುಣ ಎ೦ದರೆ ಸ೦ತಾನೋತ³ತ್ತಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿದ್ದ ಗ೦ಡು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮರಣಕ್ಕೀ ಡಾದರೆ ಒಳಗಿದ್ದ ಹೆಣ್ಣು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೊರಬರದೆ ಅಲ್ಲೇ ಜೀವ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಳಗಿದ್ದ ಹೆಣ್ಣು ಪೋಷಿಸುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಮರಿಗಳಿಗಾಗಿ ರೆಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕ ಕಿತ್ತುಕೊ೦ಡು ಅಹಾರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊ೦ಡು ನಿಶ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಶತ್ರುದಾಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಸಾಯುವುದೂ ಇದೆ. ಆಗ ಮರಿಗಳು ಕೂಡ ಹೊರಬರದೆ ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ತು ಹೋದರೆ, ಹೊರಗಿದ್ದ ಮ೦ಗಟ್ಟೆ ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕವಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತ ಕೆಲವು ದಿನದವರೆಗೆ ಏಕಾ೦ಗಿಯಾಗಿ ತಿರುಗಾಡಿ ಮಾಸದೊಳಗೇ ಜೀವ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಈ ಜೋಡಿಗಳ ದಾ೦ಪತ್ಯ ನಿಷೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಚಚೆ೯ಯಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲದೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಕದಲದಿರುವ ಅದರ ನಿಷೆ ಮನುಕುಲಕ್ಕೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. 
 
 ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು 
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮ೦ಗಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದು; ನೇಪಾಳ, ಶ್ರೀಲ೦ಕಾ, ಇ೦ಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ 7-8 ಪ್ರಭೇದಗಳ ಮ೦ಗಟ್ಟೆಗಳಿವೆ. ಈಶಾನ್ಯರಾಜ್ಯದ ನಾಗಾ ಬುಡುಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ರೆಕ್ಕೆಪುಕ್ಕಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು ಪೂಣ೯ಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಟೆ ಅವ್ಯಾಹತ. ಬಮಾ೯ ರಾಜಪತಾಕೆಯಲ್ಲಿ ಮ೦ಗಟ್ಟೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನವಿದ್ದು, ಮೊದಲೆರಡು ವಷ೯ದ ಯುವ ಮ೦ಗಟ್ಟೆ ಮಾ೦ಸಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಅನಿಮಾಲಿಯಾ ಗು೦ಪಿನ ಕೋಡಾ೯ಟ್ ಪ್ರಭೇದದಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಸೆರೋಟೆಡಿಯಾ ಕುಟು೦ಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಹಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಅವೇಸ್‍ನ ಗು೦ಪಿನಲ್ಲಿ ವಗೀ೯ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಲೆನಾಡು ಈಗ ಇವುಗಳ ಗಲಾಟೆಯಿ೦ದ ತು೦ಬಿಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು; ಹೊ೦ಡಗದ್ದೆ, ಬಿರೂರು, ಬಾರೆ, ಕೈಗಾ, ಕದ್ರಾ, ಅಣಶಿ, ಬರಪಾಲಿ, ಬಿಡೋಲಿ, ಜಾಲವಳಿ, ದುದಗಾಳಿ, ಖಾಮಸೆತಡಿ, ನುಜ್ಜಿ, ಮಾಸೇತ್, ಕು೦ಬಾರವಾಡ, ಜೋಯಿಡಾ ಸೇರಿದ೦ತೆ ಕಾಳಿಹುಲಿ ಸ೦ರಕ್ಷಿತ ವಲಯ ಈಗ ಸ೦ಪೂಣ೯ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದುದರಿ೦ದ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

No comments:

Post a Comment